Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Acessibilitat


El web de Scientia està adaptat amb la intenció de facilitar l’accés a qualsevol persona, amb independència de les seves limitacions personals, les característiques del seu equip de navegació o el context des d'on accedeix a la web.Per a aquest objectiu s’estan utilitzant els estàndards que estableix el Consorci World Wide Web – W3C, concretament les pautes d’accessibilitat al contingut web WCAG 1.0.El compromís del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA); i sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.