Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Actualitat


El Govern crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut. (DOGC, núm. 6881, 28.5.2015)

  • Voluntat de les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït als recursos derivats de la producció científica, que ha propiciat l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació amb l’objectiu d’afavorir-ne l’accessibilitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

  • Impuls de la política institucional de promoció de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.

El Govern ha aprovat la creació del repositori institucional del Departament de Salut, anomenat Scientia, com a plataforma digital d’accès d’obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis a les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

En tant que la revolució digital ha canviat radicalment la forma de difondre la informació científica, i atenent a la voluntat de les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït als recursos derivats de la producció científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor, s’ha propiciat l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació amb l’objectiu d’afavorir-ne l’accessibilitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

Per tal de donar compliment a aquesta política d’accés obert, resulta necessari dotar-se d’un repositori institucional que serveixi com a plataforma digital que reculli els continguts digitals generats per l’activitat científica realitzada dins del sistema sanitari públic català, amb l’objectiu de maximitzar la visibilitat, la difusió i l’impacte envers de la societat de la producció científica en ciències de la salut que es duu a terme a Catalunya, amb garanties de preservació, organització i lliure accés a la informació en un marc interpretable i normalitzat, on les dades puguin ser intercanviables amb altres sistemes de recopilació i explotació de la producció científica; promoure el retorn de la inversió efectuada per l’Administració pública sanitària de Catalunya en recerca, estudis i publicacions, tot facilitant la reutilització de la informació i el coneixement generats; crear i compartir coneixement i fomentar la creació de publicacions electròniques.

En aquest sentit, i en resposta al compromís de Salut de fer visible l’activitat corporativa, tècnica i científica que es genera dins el sistema sanitari públic català, es crea el dipòsit d’informació digital del Departament de Salut, Scientia.