Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Col·leccions, tipologia documental i formats


La col·lecció de documents dipositada a Scientia es centra en la producció científica dels professionals que treballen a les diferents entitats i centres que formen part sistema sanitari públic de Catalunya. Les col·leccions que trobareu a Scientia, són:

  • Articles científics: Escrit autònom d'una certa extensió inserit en una publicació periòdica, sobre un tema determinat. La seva finalitat essencial es la de comunicar resultats de les investigacions, idees i debats de forma clara, concisa i fidedigna.
  • Documents de recomanacions i protocols: Document dirigit a facilitar el treball clínic, elaborat mitjançant una síntesi d'informació que detalla els passos a seguir davant d'un problema assistencial específic.
  • Estudis i informes tècnics: Document que descriu el progrés o resultats d'un estudi tècnic o d’una investigació.
  • Guies de pràctica clínica: Conjunt de recomanacions basades en l'evidència científica i desenvolupades de manera sistemàtica per a ajudar el personal sanitari i els pacients en la presa de decisions a l'hora d'atendre un problema de salut en circumstàncies clíniques específiques.
  • Material de divulgació: material principalment dirigit a la ciutadania per a la educació per a la salut, prevenció i promoció, que forma part de campanyes, o programes de difusió i promoció.
  • Monografies: Document efectuat sobre una aspecte concret de qualsevol disciplina humanística o científica general.
  • Presentacions a jornades i congressos: Són aquelles publicacions que s’han presentat dins d’una reunió de professionals, investigadors i altres especialistes d’un mateix camp per discutir i estudiar qüestions relacionades amb la seva activitat en diverses jornades de treball. Podem trobar: comunicacions, ponències, pòsters, conclusions.

També podeu trobar:

Publicacions en Sèrie:  són aquelles publicacions aparegudes en parts successives que normalment tenen designacions numèriques o cronològiques i s'agrupen dins un títol comú i que es proposa de ser continuada indefinidament. Podem trobar: revistes, butlletins, publicacions anuals (informes, anuaris, directoris, etc.), memòries científiques, d’institucions, etc. Així com actes a jornades i congressos amb periodicitat al llarg del temps.Tipus documental dels materials dipositats


Terme Descripció
Anotació Nota a un judgmen legal.
Article Article o un editorial publicat en una revista.
Treball / projecte fi de carrera Nivell més baix d'una tesi (normalment al cap de tres anys d'estudi).
Llibre Llibre o monografia.
Capítol o part d’un llibre Part o capítol d'un llibre.
Aportació a congrés Contribució a una conferència, però no publicat pel congrés.
Objecte de conferència Tot tipus de documents relacionats amb una conferència, per ex. comunicacions a congressos, informes de conferències, conferències, treballs publicats en actes de congressos, contribucions a congressos, informes de resums de ponències i cartells de conferències.
Comunicació a congrés Article publicat en les actes de congressos o contribució a una conferència.
Pòster a congrés Pòster presentat en un congrés. Contribució a una conferència, però no publicat pel congrés.
Actes de congrés Actes de congrés.
Contribució a premsa Contribució a un diari, una revista setmanal o un altre diari no acadèmic.
Tesi doctoral Nivell més alt d'una tesi normalment després de més de quatre o cinc anys d'estudi.
Conferència / Classe Conferència o presentació realitzats durant un esdeveniment acadèmic, Per exemple, la conferència inaugural. Excloses les conferències com a tal (vegeu Comunicació a congrés).
Treball d’investigació / fi de màster Nivell intermedi d'una tesi (normalment al cap de quatre o cinc anys d'estudi). També es refereix a les tesis de l'època pre-Bolonya de graus que es troben en el mateix nivell que el que ara es coneix com a un màster.
Altres Altres Especialment referit a les dades no publicades d’investigacions, com a dades de recerca, materials audiovisuals, animacions, etc.
Patent Patent.
Edició preliminar Article científic o tècnic preliminar, però que no s'ha publicat en una sèrie institucional. El document està destinat a ser publicat en una revista científica, o com un capítol d'un llibre.
Informe Informes de les comissions, memoràndums, informes de recerca externs, informes interns, informes estadístics, informes a l'organisme de finançament, documentació tècnica, els lliurables del projecte, etc S'exclouen els informes de conferències (Vegeu Objecte de conferència).
Part d’un informe Part d’un informe.
Ressenya Ressenya d'un llibre o article.
Documentació tècnica Documentació tècnica.
Document de treball Article científic o tècnic preliminar que es publica en una sèrie de la institució on es realitza la investigació. També es coneix com a treball d'investigació, exposició de recerca o document de debat. La diferència amb una pre-impressió és que un document de treball es publica en una sèrie institucional. En són alguns exemples: documents de treball, documents de recerca, memoràndums d'investigació i de debat.

Formats

Tipus d'arxiu Descripció Extensió
application/matemática Mathematica Notebook ma
application/msword Microsoft Word doc
application/pdf Adobe Portable Document Format pdf
application/postscripts Postscripts Files ps, eps, ai
application/sgml SGML appliation sgm, sgml
application/vnd.ms-excel Microsoft Excel xls
application/vnd.ms-powerpoint Microsoft PowerPoint ppt
application/vnd.ms-project Microsoft Project mpp, mpx, mpd
application/vnd.visio Microsoft Visio vsd
application/wordperfect5.1 WordPerfect wpd
application/x-dvi TeX dvi format dvi
application/x-filemarker Filemarker Pro fm
application/x-latex LaTeX document latex
application/x-photoshop Photoshop psd, pdd
application/x-tex Tex/LateX document tex
audio/basic Basic Audio au, snd
audio/x-aiff Audio Interchange File Format aiff, aif, aifc
audio/x-mpeg MPEG Audio mpa, abs, mpega
audio/x-pn-realaudio RealAudio file ra, ram
audio/x-way Broadcase Wave Format wav
image/gif Graphics Interchange Format gif
image/jpeg Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) jpeg, jpg
image/png Portable Network Graphics png
image/tiff Tag Image File Format tiff, tif
image/x-ms-bmp Microsoft Windows bitmap bmp
image/x-photo-cd Kodak Photo CD image pcd
text/css Cascading Style Sheets css
text/html Hypertext Markup Language htm, html
text/plain Plain Text txt, asc
text/richtext Rich Text Format rtf
text/xml Extensible Markup Language xml
video/mpeg Moving Picture Experts Group mpeg, mpg, mpe
video/quicktime Video Quicktime mov, qt

Es recomana que sempre que sigui possible els documents s’introdueixin en format .pdf.