Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Difusió de la producció científica del Departament de Salut i l’accés obert


La revolució digital ha canviat radicalment la forma de difondre la informació científica. Actualment, gairebé totes les publicacions que s’elaboren estan disponibles en línia. L’accés a aquesta informació és essencial per a la recerca, la innovació i per salvaguardar el patrimoni científic, que haurà de ser adequadament conservat per les properes generacions.

La voluntat per part de les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït als recursos derivats de la producció científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor, ha propiciat l’elaboració d’una política d’accés obert (AO) a la informació amb l’objectiu d’afavorir-ne l’accessibilitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha de donar un pas endavant en la promoció de la producció científica en accés obert, tot recollint el compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i reconeixement del valor de l’accés obert de la literatura científica i seguint les recomanacions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i l’Horitzó 2020, Programa Marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació (2014-2020), i consegüentment, iniciar una política institucional d’accés obert als recursos digitals derivats de la producció científica que es genera en les entitats i centres que formen part de sistema sanitari públic català.

En aquest sentit:

ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut. (DOGC, núm. 6881, 28.5.2015)