Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Drets d’autor i llicències


El dipòsit de continguts a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, respecta la normativa en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.

Drets d’autor

Els drets d'autor són un conjunt de drets associats amb l'autor/s d'una obra. Es subdivideixen en:

  • Drets morals (o d'atribució), que són intransferibles.
  • Drets patrimonials (o d'explotació): reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que poden ser transferits a tercers.

La normativa que regula els drets d'autor i la propietat intel·lectual és:

  • Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, modificat per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades.
  • Reial Decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual.
  • Ordre de 4 d'abril de 1996, que estableix el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

Llicència d’ús i distribució del Dipòsit

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, que permeten a l'autor autoritzar i determinar les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seva creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers.

Els continguts dipositats a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, estan subjectes, amb caràcter general, a llicència d’ús d’accés obert de reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada, d’acord amb el que preveu la normativa editorial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, els continguts dipositats estan subjectes a llicència de distribució. Els autors dipositaran els seus treballs sota la llicència de distribució no exclusiva

Per més informació podeu consultar: