Generalitat de Catalunya

Repositori Scientia Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut

Què és Scientia?


Què és i què conté?

El terme ciència deriva de la paraula llatina “Scientia”. Té la seva arrel en “Scire” que significa saber. En el seu sentit més ampli significa coneixement, pràctica, doctrina, erudició, conèixer, tenir noticies de ..., estar informat.

El repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, com a plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya. (Acord de govern de 25 de març de 2015, pel qual es crea el repositori institucional Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut)

Scientia inclou revistes, articles, presentacions i textos de ponències i comunicacions presentats a congressos i jornades, recomanacions i protocols, guies de pràctica clínica, altra literatura produïda per les institucions participants, i també publicacions institucionals (memòries, informes, monografies, etc.) i material de divulgació adreçat al ciutadà.

Objectius

Els objectius de Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut són:

 • Crear i compartir coneixement.
 • Recollir i preservar la producció científica i tècnica de les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.
 • Maximitzar la visibilitat i l’impacte de la producció científica, tècnica i institucional de les entitats i centres del sistema sanitari públic envers la societat.
 • Incrementar el valor del servei públic de la institució.
 • Disposar d’un indicador tangible de qualitat (elaboració de les memòries científiques).
 • Transmetre el coneixement entre el personal.
 • Fomentar la creació de publicacions electròniques.

Comunitats i col·leccions

El continguts dipositats a Scientia estan organitzats en comunitats I col·leccions d’acord a l’origen, tipologia I objecte dels documents:

 • 01.Articles científics
 • 02.Monografies
 • 03.Revistes
 • 04.Estudis i informes tècnics
 • 05.Guies de pràctica clínica
 • 06.Documents de recomanacions i protocols
 • 07.Presentacions a jornades i congressos
 • 08.Material de divulgació

La recuperació dels documents es pot realitzar a través de la cerca i/o de la navegació.

La cerca recupera els documents que contenen les paraules claus que l’usuari ha emprat per a interrogar el sistema. I la navegació permet accedir a les col·leccions de les diferents entitats participants o els índexs alfabètics de títols, autors I matèries del conjunt de documents dipositats a Scientia o de cadascuna de les col·leccions.

Drets d'autor

Tots els drets d’autor estan reservats, excepte en els documents subjectes a una llicència d'ús Creative Commons.

El dipòsit de continguts a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, ha de respectar, en tot cas, la normativa en matèria de propietat intel·lectual i de protecció de dades de caràcter personal.

Els continguts dipositats a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, estan subjectes, amb caràcter general, a llicència d’ús d’accés obert de reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada, d’acord amb el que preveu la normativa editorial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, els continguts dipositats estan subjectes a una llicència de distribució.